(1)
Prabhath Ramakrishnan; Shraddha Bahirwani; Smruthi Valambath. Assessment of Cheiloscopy in Sex Determination Using Lysochrome - A Preliminary Study. jfds 2015, 7, 195-200.